top of page

YRITYKSEN TIEDOT

Osoite: Hiidenoksa 6, 04340 Tuusula

Rekistereistä vastaava henkilö: Emilia Lehmonen, emilia.lehmonen@mindora.fi 

Y-tunnus: 3358938-4 

YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. SOVELTAMISALA 

Kaikkiin Mindora Oy:n toiminnan puitteissa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan näitä yleisiä ehtoja, ellemme erikseen kirjallisesti sovi toisin tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että nämä ehdot ovat oletusarvoisesti voimassa kaikissa sopimuksissa, jotka tehdään Mindora Oy:n kanssa. Mikäli jossain erityistapauksessa halutaan poiketa näistä yleisistä ehdoista tai sopia lisäehdoista, tällaiset poikkeukset on sovittava kirjallisesti ennen sopimuksen solmimista.

2. SOPIMUSOSAPUOLI 

Yrityksen palveluita tuottaa joko Mindora Oyn työntekijä tai sen kumppaneina toimivat itsenäiset terapeutit (voi olla yksityisyrittäjä  tai yhtiö, joiden palveluksessa asiantuntijat toimivat). Terapeutit eivät ole työsuhteessa Mindora Oyn kanssa. Mindora Oy ja sen kumppaneina toimivat yksityisyrittäjät tai yritykset noudattavat yhtenäisiä sopimusehtoja. 

3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 

Kun toiminimellä tai yrityksen kautta toimivat teraoeutit tai Mindora Oy sopivat ajan asiakkaan kanssa tai kun palvelusta sovitaan kirjallisesti tai kun tarjoukseen saadaan sen voimassaoloaikana hyväksyvä kirjallinen vastaus, niin sopimus on toimeenpantu. 

4. SOPIMUSOSAPUOLIEN ITSENÄINEN VASTUU JA VASTUUN RAJAUS 

Mindora Oy ja toiminimentai yrityksen kautta toimivat terapeutit toimivat itsenäisinä sopimusosapuolina asiakkaan suhteen. Kumpikin vastaa omista tarjoamistaan palveluista suoraan asiakkaille. Mindora Oy:lla ja toiminimen tai yrityksen kautta toimivilla terapeuteilla on erilliset vakuutukset.

 

Mindora Oy ja toiminimellä tai yrityksen kautta toimivat terapeutit vastaavat palveluistaan siihen summaan asti, joka on sovittu palvelun hinnaksi, mutta ne eivät korvaa välillisiä vahinkoja.

5. HINNOITTELU JA MAKSUN VIIVÄSTYMINEN

Kaikki käynnit maksetaan maksulinkillä tai maksukortilla paikan päällä.

Maksun viivästyessä Mindora Oy on oikeutettu perimään viivästyskorkoa korkolain mukaisesti sekä kohtuulliset muistutus- ja perintäkulut. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi, kun mahdollinen maksukyvyttömyys tulee ilmeiseksi, mutta aina ennen sovittua tapaamista tai muuta sovittua aikaa. 

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää palvelu tai pidättäytyä varaamasta uusia aikoja, mikäli asiakas ei noudata maksuvelvollisuuttaan tai jos on ilmeistä, että asiakas tulee jättämään maksun laiminlyödyksi. .

6. PERUUTUKSET 

Aika tulee peruuttaa 24h ennen varausta. Muuten veloitamme hinnaston mukaisen maksun. Myös peruuttamatta jätetystä käynnistä laskutetaan koko hinta. Lääkärintodistuksella on mahdollisuus perua ilman kuluja. 

7. MYÖHÄSTYMISET 

Palveluntuottaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikaa, mikäli asiakas myöhästyy sovitusta tapaamisesta.

Palveluntuottajat pyrkivät kunnioittamaan sovittuja aikoja. Jos palveluntuottaja myöhästyy yli 20 minuuttia sovitusta tapaamisesta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa aika. 

 

8. VAITIOLOVELVOLLISUUS, HENKILÖTIEDOT JA TAPAAMISTEN KIRJAUKSET

Asiakastietojen ja asiakirjojen keräämiseen, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja tuhoamiseen noudatetaan henkilötietolakia sekä muita asiaankuuluvia lainsäädännön ja viranomaismääräysten vaatimuksia. 

Asiakkaan tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, ja niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta, paitsi jos luovutus on välttämätöntä pakottavan lainsäädännön määräyksen perusteella. Tämä tarkoittaa, että asiakkaan yksityisyyttä suojataan erittäin huolellisesti, ja tietoja ja asiakirjoja käsitellään vain niiden tarpeelliseen tarkoitukseen ja lainmukaisesti.

Tavoitteena on varmistaa asiakkaiden yksityisyyden suoja, tietojen turvallinen käsittely sekä henkilötietojen ja asiakirjojen noudattaminen sovellettavien lakien ja säädösten mukaisesti.

Terapeutilla on vaitiolovelvollisuus. Erityistapauksissa terapeutti kuitenkin on ammattihenkilön ilmoitusvelvollisuuden alainen. 

9. PALVELUJEN LAATU JA REKLAMAATIOT 

Palvelujen laatua koskevat reklamaatiot tulee osoittaa suoraan palveluntuottajalle. Reklamaatiot on toimitettava viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut palvelussa virheen tai puutteen.

Tavoitteena on, että reklamaatiot käsitellään nopeasti ja tehokkaasti, jotta mahdollisiin palvelun laatuun liittyviin epäselvyyksiin tai virheisiin voidaan puuttua mahdollisimman pian. Näin asiakkaan huolenaiheet tulevat kuulluiksi ja tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan toteuttaa ajoissa palvelun laadun parantamiseksi.

Asiakkaiden aktiivinen palautteen antaminen on tärkeää palvelun jatkuvan kehittämisen kannalta, ja reklamaatioiden tehokas käsittely auttaa varmistamaan asiakkaiden tyytyväisyyden ja luottamuksen palvelun tarjoajaan.

10. YLIVOIMAINEN ESTE 

Palveluntuottaja ei ole vastuussa palvelun viivästymisestä tai muista seikoista, jotka johtuvat palveluntuottajasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lakot tai muut työtaistelutoimenpiteet, tulipalo, onnettomuus, sähkönjakelun tai tietoliikenteen häiriöt, palveluntuottajan tai hänen työntekijänsä äkillinen sairastuminen, viranomaisen toimenpiteet tai muu sellainen syy, joka ei ole palveluntuottajan vaikutuspiirissä ja jonka vaikutuksia palveluntuottaja ei kohtuudella voi poistaa.

Tällaiset ennalta arvaamattomat ja palveluntuottajasta riippumattomat tilanteet voivat aiheuttaa palvelun toimituksessa viivästyksiä tai muita hankaluuksia, joita palveluntuottaja ei pysty hallitsemaan. Tällaisissa tilanteissa palveluntuottajalla ei ole vastuuta niiden vaikutusten poistamisesta tai korvaamisesta, sillä kyseiset tapahtumat ovat hänen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

On tärkeää, että palveluntuottaja ja asiakas ovat tietoisia näistä mahdollisista syistä, jotka voivat vaikuttaa palvelun toimitukseen. Tällä tavoin voidaan välttää mahdolliset väärinkäsitykset ja ymmärrys siitä, että tietyissä tilanteissa palveluntuottajan toimintakyky voi olla rajoitettu palvelusta riippumattomista syistä johtuen.

TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä


Mindora Oy
Y- tunnus: 3358938-4
sähköposti: emilia.lehmonen@mindora.fi

2. Rekisteristä vastaava henkilö


Emilia Lehmonen

3. Asiakkaan tietosuoja ja asiakkaan asiakirjat

Asiakkaan hoitoon liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat ehdottoman luottamuksellisia ja niiden käsittely perustuu potilaslain (785/1992) mukaisiin säännöksiin. Potilaslain nojalla kaikki potilastiedot tulee pitää salassa, ja niiden luovuttaminen kolmansille osapuolille ilman potilaan nimenomaista suostumusta on mahdollista vain laissa erikseen määritellyissä poikkeustilanteissa. Tämä tarkoittaa, että potilastietoja ei voida jakaa tai luovuttaa ilman potilaan antamaa suostumusta, ellei siihen ole selkeää oikeudellista perustetta.

Potilaslain tarkoituksena on suojata potilaan yksityisyyttä ja tietosuojaa sekä taata potilaalle oikeus tietää, miten hänen tietojaan käsitellään. Lain noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää, ja potilastietojen käsittelyssä tulee noudattaa tarkkoja ja turvallisia menettelytapoja. Tämä varmistaa, että potilas voi luottaa siihen, että hänen tietonsa ovat turvassa ja käsitellään luottamuksellisesti.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä koskevan lain (817/2015) mukainen velvollisuus pitää tehtävässään saamansa tiedot salassa. Lisäksi Mindora Oyn henkilöasiakkaiden tietoja koskevat henkilötietolain (523/1999) säädökset

.

Mindora Oy sitoutuu pitämään kaikki asiakastiedot ehdottoman luottamuksellisina eikä luovuta tietoja tai asiakirjoja ulkopuolisille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai lainsäädännön määräystä. On tärkeää huomioida, että palvelun maksaja voi olla muu taho kuin itse asiakas, kuten kuntayhtymä. Kuitenkin palvelun maksajalla ei ole automaattista oikeutta saada henkilöä koskevia tietoja vain sen perusteella, että he ovat maksaja. Henkilöä koskevien tietojen luovuttaminen edellyttää aina henkilön antamaa suostumusta tai nimenomaista lainsäädännön määräystä.

Tämä käytäntö takaa, että asiakkaan yksityisyys ja tietosuoja ovat täysin turvatut, ja henkilökohtaisia tietoja käsitellään vain niin kuin lainsäädäntö vaatii tai asiakas on antanut siihen suostumuksen. Näin varmistetaan, että asiakkaat voivat luottaa tietojensa turvalliseen käsittelyyn Mindora Oyssä.

4. Asiakastietojen suojaus

Mindora Oy noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelyssä. Tämä tarkoittaa, että asiakkaidemme ja potilaidemme yksityisyys ja tietoturva ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Kaikki henkilötiedot käsitellään huolellisesti ja tietoturvallisesti. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan henkilöiden toimesta, joilla on siihen oikeus ja joiden työtehtävät sitä edellyttävät. Tämä varmistaa, että henkilötiedot ovat vain niiden käyttäjien saatavilla, joilla on siihen oikeutettu tarve.

Potilastietojärjestelmän käyttö tapahtuu vahvasti salatun verkkoyhteyden kautta, ja käyttäjien on tunnistauduttava vahvasti järjestelmään kirjautuessaan. Näin varmistetaan, että tietojärjestelmään pääsy on rajoitettu vain asianmukaisille käyttäjille.

Asiakastietolomakkeita, säilytetään Mindora Oyn toimistossa lukitussa kaapissa, johon on avaimet vain Mindora Oyn työntekijöillä.

5. Asiakasrekisteri

 

Mindora Oy tarjoaa palveluitaan oman henkilökuntansa sekä toiminimellä tai yrityksen kautta työskentelevien terapeuttien kautta. Toteutettavista terapiapalveluista kerätään tiedot ja asiakirjat, jotka tallennetaan Mindora Oyn asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteristä tarkempi selostus alempana. 

​​6. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. 

Tietoja luovutetaan vain siten, että potilaan tai tietojen tarkastajan henkilöllisyys voidaan todeta, tai tiedot voidaan pyynnöstä lähettää potilaan tai tietojen tarkastajan tunnetulla osoitteella. Tietoja ei toimiteta sähköpostilla tietoturvan suojaamiseksi. Rekistereistä luovutetaan tietoja ulkopuolisille tahoille vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai silloin kun tietojen luovuttaminen on välttämätöntä pakottavan lainsäädännön määräyksen vuoksi. 

Asiakastietojen keräämisen yhteydessä voidaan pyytää myös  suostumus kerätä ei-henkilötunnistavassa muodossa olevia tietoja palvelujen kehittämiseksi sekä myöhemmin lähettää kysymyksiä tai pyytää tietoja anonymisoidussa muodossa samaa tarkoitusta varten. Mindora Oy ei luovuta tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

ASIAKASREKISTERI


1. REKISTERINPITÄJÄ

Yrityksen nimi: Mindora Oy (Y-tunnus: 3358938-4 )
Osoite: Hiidenoksa 6, 04340 Tuusula

Sähköposti: emilia.lehmonen@mindora.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Nimi: Emilia Lehmonen
Osoite: Hiidenoksa 6, 04340 Tuusula

Sähköposti: emilia.lehmonen@mindora.fi

3. REKISTERIN NIMI

Mindora Oy asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käytämme tallentamiamme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
 

 • Asiakassuhteen luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen

 • Muistiinpanot käynneistä niin, että niissä ei ole tunnistettavuustietoja

 • Palvelujen toteuttaminen ja laskutus

 • Markkinointi ja asiakasviestintä

 • Asiakaspalautteen vastaanottaminen ja käsittely

 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan jatkuva kehittäminen

 • Reklamaatioiden, muistutusten ja ongelmatilanteiden tehokas selvittäminen

 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisy ja varmistaminen

 • Asiakkaiden oikeuksien ja omaisuuden suojaaminen

 • Toiminnan lakimääräisten raporttien ja selvitysten toimittaminen viranomaisille

 • Sisäinen raportointi, seuranta ja toiminnan jatkuva parantaminen

 • Muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka edistävät asiakastyytyväisyyttä ja liiketoiminnan tehokkuutta.


Henkilötunnuksia käsitellään ainoastaan silloin kun se on tarpeellista
ja tarkoituksenmukaista lainsäädännön puitteissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisterissämme tallennettavia tietoja ovat seuraavat:

 • Perustiedot: Asiakkaan nimi,  yhteystiedot, laskutusyhteystiedot, alaikäisen potilaan huoltajat ja muut vastaavat tunnistetiedot.

 • Työnantajan, vakuutusyhtiön tai muun maksajan tiedot, jos sovellettavissa

 • Organisaatioiden myöntämän korvauksen hakemisen edellyttämät tiedot asiakkaan puolesta

 • Palvelujen käyttöön liittyvät tiedot, kuten palvelujen käyttö-, osto- ja peruutustiedot

 • Asiakaspalautetiedot, kuten asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot

 • Asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot, mukaan lukien maksuviivetiedot, sekä laskutustiedot

 • Asiakastietojen käsittelytiedot, kuten tallennuspäivä ja käsittelijä

 • Asiakkaan suostumustiedot liittyen sähköposti-, tekstiviesti- ja muuhun sähköiseen suoramarkkinointiin sekä henkilötietojen käyttöön

 • Asiakkaan suostumustiedot liittyen ei-henkilötunnistavien tietojen keräämiseen ja kontaktointiin Mindora Oyn toiminnan kehittämiseksi.

 • Asiakasta on ohjeistettu, että varaamalla ajan hän suostuu kyseisiin ehtoihin

 • Asiakkaan käynneistä saatetaan kirjata anonymisoiden kirjallisesti Mindora Oy työntekijän tai toiminimen tai yrityksen kautta toimivan terapuetin tietokoneelle. Koneessa on tarvittavat salasanat ja paperimuotoiset kirjaukset ovat lukollisessa kaapissa. Kaikki kirjaukset annetaan henkilölle tapaamisten päätteeksi tai tuhotaan

6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja ei luovuteta sivulliselle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta tai tätä koskevaa pakottavan lainsäädännön määräystä. Tietoja ei myöskään luovuteta markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Tietoja voidaan kuitenkin käyttää ja luovuttaa esimerkiksi perintätoimistolle erääntyneen saatavan perinnän hoitamiseksi.

Anonymisoituja tietoja voidaan luovuttaa palvelujen kehittämiseksi, mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

Asiakastietoja käsittelee Wix, joka tarjoaa asiakastietojärjestelmän. Tänne kirjataan vain asiakkaan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi asiakastietoja käsittelee Mindora Oy, joka vastaa omasta asiakasrekisterin hallinnoinnista.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 

Asiakaskäynneistä saatetaan kirjoittaan anonymisoituja tietoja, jotka säilytetään Mindora Oyn lukittavassa kaapissa
Hiidenoksa 6, 04340 Tuusula. Samaisessa osoitteessa ja myös lukitussa kaapissa säilytetään myös asiakastietolomakkeita. 


Mindora Oy hallinnoi myös omaa asiakasrekisteriä, johon on pääsy vain Mindora Oyn työntekijällä. 


Mindora Oyn työntekijät sekä toiminimen tai yrityksen kautta toimivat terapeutit ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen. Järjestelmä on suojattu palomuurein, vahvoilla salasanoilla ja muiden tehokkaiden teknisten keinojen avulla. Asiakastietojen tietokannat sekä säännölliset varmuuskopiot säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotta varmistetaan niiden turvallisuus ja luottamuksellisuus. Näin voimme taata asiakkaidemme tietojen asianmukaisen suojaamisen ja tietoturvan.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriimme. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena osoitteeseen Hiidenoksa 6, 04340 Tuusula.

Mikäli rekisteröidyn tiedoissa on virheitä tai puutteita, mahdolliset oikaisupyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle eli Emilia Lehmoselle, emilia.lehmonen@mindora.fi.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja käyttö suoramainontaa varten. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeutta, hänen tulee ottaa yhteyttä Emilia Lehmoseen, rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tällöin tiedot poistetaan käytöstä kyseisiin tarkoituksiin.

bottom of page